Populair


Home Disclaimer

Disclaimer

© Copyright 2017-2024
Delen van onze online publicaties op het web of in de social media? Graag! Gebruik hiervoor de social media deelknoppen onder de online publicaties. Of neem de link op naar www.tropicalvibes.nl.

Echter is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.tropicalvibes.nl -geheel of gedeeltelijk- over te nemen in eigen communicatiemiddelen (print of online) of op enigerlei wijze te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Publi House!

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld gesteld en gecontroleerd. Publi House is evenwel niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheid en eventuele onvoorziene gevolgen. Publi House draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertorials, advertenties, banners e.d.

Publi House is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit platform en/of de social media van www.tropicalvibes.nl plaatsen -bijvoorbeeld in een reactie- en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Publi House of haar partners.

Staat hier op www.tropicalvibes.nl (per ongeluk) een foto van jou of jouw organisatie waar jij bezwaar tegen hebt, laat het ons dan (via redactie@tropicalvibes.nl) weten! Wij halen je foto dan natuurlijk zo snel mogelijk offline.

Bepalingen
• Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.tropicalvibes.nl  en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in ‘bepalingen’.
• De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden.
• Content/inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content/inhoud bedoeld.
• Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
• Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt.
• Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
• Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om www.tropicalvibes.nl  schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

Disclaimer
• Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
• www.tropicalvibes.nl draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is www.tropicalvibes.nl niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
• www.tropicalvibes.nl staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
• www.tropicalvibes.nl is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website.
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
Ook is www.tropicalvibes.nl gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
• www.tropicalvibes.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
• www.tropicalvibes.nl behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is www.tropicalvibes.nl  niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
• www.tropicalvibes.nl is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
• www.tropicalvibes.nl behoudt zich het recht om zonder kennisgeving je de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
• Tijdens je bezoek aan de website worden algemene gegevens van jouw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om jouw bezoeken aan de site te monitoren of je de toegang tot de website te ontzeggen.
• De gebruiker vrijwaart www.tropicalvibes.nl, de medewerkers van www.tropicalvibes.nl, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.